Egzamin praktyczny UDT dla operatorów dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych

Część pierwsza – polega na zaprezentowaniu na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez komisję, zgodnej z typem urządzenia. Czynność ta nie może wykraczać poza zakres określony w instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi. Nie dopuszcza się możliwości poprawy czynności z OTC. Niezaliczenie OTC kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym.

Zagadnienia do części pierwszej – OTC:

 1. Sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia.
 2. Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania.
 3. Przeprowadzenie kontroli stanu wnętrza kabiny.
 4. Przedstawienie zasad BHP przy obsłudze danego urządzenia.
 5. Sprawdzenie poprawności działania elementów sterowniczych i zabezpieczeń elektrycznych zamontowanych w kabinie urządzenia.
 6. Sprawdzenie mechanicznych elementów zabezpieczających, zamontowanych w kabinie i przy drzwiach przystankowych.
 7. Sprawdzenie dokładności zatrzymania kabiny na przystanku.
 8. Sprawdzenie poprawności działania zamka bezpieczeństwa drzwi przystankowych.
 9. Przeprowadzenie kontroli drzwi przystankowych.
 10. Wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia.


Część pierwszą uznaje się za zakończoną negatywnie gdy czynność określona przez komisję nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana niepoprawnie.

Część druga – obejmuje wykonanie zadania praktycznego, podczas którego komisja egzaminacyjna ocenia prawidłowość wykonywanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia. Nie wykonanie zadania praktycznego kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym. Zadanie polega na wykonaniu cyklu pracy obejmującego poprawne zamknięcie drzwi przystankowych, przejazd na wskazane piętro, otwarcie drzwi na piętrze docelowym i powrót na miejsce rozpoczęcia zadania.

Lista nieprawidłowości/uchybień:

 1. Brak możliwości przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wytycznymi i/lub brak warunków dla bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu z przyczyn leżących po stronie wnioskującego.
 2. Nie zastosowanie lub niewłaściwe zastosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej.
 3. Niewykonanie lub tylko częściowe wykonanie zadania praktycznego.
 4. Doprowadzenie przez egzaminowanego do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, uszkodzenia, wypadku.
 5. Stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych.
 6. Wykonanie czynności niezgodnie z postanowieniami instrukcji obsługi i/lub przepisami bhp.
 7. Niewłaściwe zabezpieczenie urządzenia w pozycji kończącej pracę.
 8. Nieznajomość układu sterowania urządzeniem (np. wykonywanie ruchów mechanizmów w sposób niekontrolowany, błędny).
 9. Brak obserwacji otoczenia w czasie przeprowadzania części praktycznej egzaminu.
 10. Niezachowanie odpowiedniej pozycji w kabinie podczas przejazdu.