Operator dźwigów

Prowadzimy kursy w zakresie obsługi wszystkich rodzajów dźwigów podlegających pod dozór techniczny, w tym dźwigów budowlanych oraz dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych.

Miejsca i terminy kursów, zgłoszenie:

Świecie, nabór ciągły

Cena szkolenia: 300 zł za osobę

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Miejsce szkolenia: CEDEKA, Świecie, ul. Kiepury 30

Zgłoszenie firmoweOsoba indywidualna

  Dane zgłaszającego

  Dane firmy

  Dane do faktury - jeśli inne niż dane firmy

  Dane uczestnika 1

  Dane uczestnika 2

  Dane uczestnika 3

  Dane uczestnika 4

  Dane uczestnika 5

  • Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w kursie i zostaje przez nas potwierdzone telefonicznie lub pisemnie.

  • Organizator ma prawo odwołać każdy kurs, na który nie wpłynie zakładana minimalna ilość zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, wpłacona należność za kurs zostaje zwrócona.

  * Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

  Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 poz.1219 z późn. zm.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej z siedzibą w Świeciu, ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie, kontakt: daneosobowe@cedeka.pl;

  • podanie danych jest dobrowolne;

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;

  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;

  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;

  • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

   

   Dane uczestnika

   Data urodzenia

   Wysyłając formularz potwierdzasz:

   • Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w kursie i zostaje przez nas potwierdzone telefonicznie lub pisemnie.

   • Organizator ma prawo odwołać każdy kurs, na który nie wpłynie zakładana minimalna ilość zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, wpłacona należność za kurs zostaje zwrócona.

   * Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

   Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 poz.1219 z późn. zm.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.

   * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

   Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej z siedzibą w Świeciu, ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie, kontakt: daneosobowe@cedeka.pl;

   • podanie danych jest dobrowolne;

   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);

   • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;

   • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;

   • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;

   • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

    

   Koszt kursu i egzaminu:

   Koszt kursu uzależniony jest od wielkości grupy szkoleniowej – od 400 zł za osobę.
   Koszt egzaminu UDT wynosi 268,33 zł za osobę – cena obowiązuje od 09.02.2024.

   Cel kursu:

   Przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie obsługi dźwigów do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

   W szczególności:

   • Zaznajomienie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy danego urządzenia i jego otoczenia.
   • Podanie technicznych wiadomości dotyczących urządzeń i ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do:
    » sterowania,
    » optymalnego wykorzystania charakterystyki urządzenia,
    » identyfikacji defektów,
    » przeprowadzania bieżących przeglądów.
   • Nabycie praktycznych umiejętności obsługi.

   Ramowy program kursu:

   1. Wiadomości o dozorze technicznym.
   2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego.
   3. Maszynoznawstwo specjalistyczne – budowa dźwigów w części elektrycznej i mechanicznej.
   4. Eksploatacja – obowiązki i zadania dźwigowego przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu pracy dźwigiem.
   5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
   6. Zajęcia praktyczne.

   Forma zakończenia:

   Egzamin wewnętrzny, egzamin przed komisją UDT lub TDT.

   Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych wydane przez Centrum Doskonalenia Kadr CEDEKA (ważne bezterminowo).

   Po pomyślnie zdanym egzaminie przed komisją dozoru technicznego uczestnik kursu otrzymuje również zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny.
   Zaświadczenia UDT lub TDT w zakresie obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych (dawna kategoria ID) są ważne 10 lat od daty wydania.

   Przykładowe pytania egzaminacyjne

   1. Jeżeli udźwig dźwigu wynosi 2000 kg, a transportowane palety waza po 500kg jedna, to ile palet można transportować jednorazowo:

   a. 3
   b. 4 palety (4×500 kg = 2000kg)
   c. 5, bo możemy przeciążyć urządzenie o 125%
   d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

   2. Jakie są m.in. obowiązki operatora dźwigu przed rozpoczęciem pracy:

   a. sprawdzić, czy maszynownia jest posprzątana
   b. wykonać przejazd próbny
   c. sprawdzić działanie ogranicznika udźwigu
   d. wykonać próbę chwytaczy

   3. Rygiel drzwi przystankowych dźwigu jest:

   a. mechanicznym oraz elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
   b. wyłącznie elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
   c. rygiel drzwi przystankowych nie jest urządzeniem bezpieczeństwa
   d. wszystkie odpowiedzi są błędne

   4. W jakim położeniu i stanie należy pozostawić kabinę dźwigu kiedy uszkodzeniu uległy drzwi na jednym z przystanków (drzwi nie dają się zamknąć, a dźwig mimo to jeździ):

   a. zjechać kabina na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym
   b. pozostawić kabinę na przystanku z uszkodzonymi drzwiami i wyłączyć wyłącznikiem głównym
   c. zjechać kabina na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym dodatkowo uszkodzone drzwi oznaczyć np. taśma ostrzegawcza
   d. dowolnym

   5. Jak długo chwytacze utrzymają kabinę obciążoną 100% udźwigu:

   a. czas nieokreślony
   b. min. 1 godzinę
   c. min. 3 godz.
   d. do czasu zasterowania dźwigu z kabiny w kierunku do góry

   Przejdź do pełnego zestawu pytań egzaminacyjnych