Doradztwo i wdrożenia

Uzupełnieniem naszej oferty, obok propozycji szkoleniowych, są usługi z zakresu doradztwa i wdrożeń, realizujące misję wspierania przedsiębiorstw w podnoszeniu skuteczności ich działania.
Dotyczą one następujących obszarów:

Mystery Guest

Badanie „Mystery Shopper” (tajemniczy kupujący) – nazywane w branży HoReCa „Mystery Guest” (tajemniczy gość) – jest spojrzeniem klienta na jakość usług i pracy personelu. Ma ono na celu zwiększenie efektywności systemu informacyjnego dotyczącego jakości obsługi gości w hotelach i restauracjach. Jest wykorzystywane do określenia stopnia zadowolenia gości oraz poziomu motywacji samych pracowników. Pozwala poprawiać standardy obsługi oraz umożliwia racjonalne oszacowanie inwestycji przeznaczanych na szkolenia i rozwój pracowników.

„Tajemniczy Gość” nie różni się niczym od zwykłego gościa (podobnie wygląda, podobnie się zachowuje, posiada zbliżone cechy społeczno-demograficzne), dzięki czemu kontakt z personelem oraz proces obsługi przebiega w sposób naturalny i nie wzbudzający podejrzeń. Naturalność sytuacji podczas badania i jego anonimowość sprawiają, że dokonana ocena jest obiektywna i daje obraz rzeczywistych doświadczeń gościa.

„Tajemniczy Gość”, to ponadto możliwość prowadzenia zarówno obserwacji biernej (audytor obserwuje, jak obsługiwani są inni goście oraz dokonuje obserwacji wyglądu obiektu), jak i obserwacji uczestniczącej (audytor sam jest gościem).

Rzetelność oceny gwarantują osoby wykonujące badanie. Nie są to ludzie przypadkowi, ale fachowcy stale współpracujący z Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa mający duże doświadczenie w branży hotelarsko-gastronomicznej. Nasi konsultanci (audytorzy) są odpowiednio przeszkoleni, znają specyfikę badań oceniających jakość obsługi, są osobami komunikatywnymi i asertywnymi potrafiącymi zapamiętać przebieg wizyty i go opisać.

Sprawdzenie usług oferowanych przez hotel trwa zazwyczaj dwa, trzy dni. Tyle czasu spędza z reguły nasz „tajemniczy gość” w obiekcie należącym do klienta. Wcześniejszy etap badania obejmuje natomiast przygotowanie narzędzi w postaci kwestionariusza wizyty oraz scenariusza obserwacji uczestniczącej – czyli schematu przeprowadzenia akcji w danym hotelu, czy restauracji.

Kwestionariusz – budowany w stałym dialogu z naszym Klientem – bazuje na standardach obowiązujących w obiektach hotelarskich i gastronomicznych oraz standardach przyjętych za obowiązujące w danej firmie. Na pytania kwestionariusza przekładane są wcześniej określone zagadnienia badawcze, które mają podlegać ocenie. Dobrze przygotowany kwestionariusz dotyczący wszystkich obszarów funkcjonowania hotelu i zapewniający skuteczność podejmowanych działań zawiera więcej niż 100 pozycji.

Wyniki badania przedstawiane są w formie pisemnego raportu, który pokazuje obraz hotelu, czy restauracji widziany oczami statystycznego gościa. Raport zawiera analizy danych, podsumowania oraz wnioski płynące z badania – ujęte jako zalecenia pokontrolne.

Zarządzanie marketingowe

Doradztwo oraz aktywne wspieranie właścicieli i menadżerów w procesie tworzenia tożsamości i kształtowania wizerunku zakładów branży HoReCa w warunkach silnej konkurencji.

 • Doradztwo w zakresie strategii marketingowych
 • Marketing internetowy

Systemy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (HACCP)

 • Procedury DPH / DPP (Dobra Praktyka Higieniczna / Produkcyjna) – opracowanie dokumentacji wdrażającej
 • Wdrażanie procedur DPH / DPP
 • Audity DPH / DPP – prowadzenie okresowych auditów przestrzegania wprowadzonych procedur DPH / DPP
 • Wsparcie w procesie wdrażania systemu HACCP

Organizacja i funkcjonowanie nowoczesnej recepcji

Działania w ramach programu doradczego umożliwiają podniesienie standardu obsługi gości i doskonalenie procesów pracy wewnątrz przedsiębiorstwa.
Program doradczy, w zależności od potrzeb klienta, obejmuje:

  • konsultacje dla menedżerów z zakresu organizacji, funkcjonowania i procesów pracy na recepcji
  • tworzenie procedur dotyczących obsługi gości
  • szkolenia dla osób pracujących na recepcji.

Prawo pracy i bhp

 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów organizacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej stosunku pracy
 • ulepszanie istniejących systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • ekspertyzy, audyty BHP
 • wykonywanie obowiązków inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
  – zadania wykonywane w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz.704, z późniejszymi zmianami)
 • prowadzenie postępowań powypadkowych
  – wykonywanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz z wypadków w drodze do i z pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
  – analiza i ocena zagrożeń na stanowiskach pracy, przy wykonywanych pracach, opracowywanie programów naprawczych w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń, dokumentowanie przyjętych działań
 • opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp

Kształtowanie relacji partnerskich

Przedmiotem doradztwa jest pomoc przedsiębiorstwom w zakresie tworzenia korzystnych relacji i warunków współpracy między potencjalnymi partnerami. Nasze wsparcie kierujemy zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, rozpoczynających działalność, jak również do firm istniejących na rynku od dłuższego czasu.