Test egzaminacyjny UDT dla operatorów suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia (pytania 211-261)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-180Pytania 181-210 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

211. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

a. 6 t
b. 8,4 t
c. 12 t
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

212. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

a. 7 t
b. 8,4 t
c. 12 t
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

213. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

214. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

215. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwutonowych dźwigarów stalowych:

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

216. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

217. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

218. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

a. RYS. 1 i RYS. 2
b. RYS. 2 i RYS. 3
c. RYS. 3 i RYS 4
d. RYS. 4 i RYS 1

219. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

a. kąt rozwarcia cięgien zawiesia
b. maksymalny kąt wierzchołkowy
c. wartość określającą udźwig zawiesia
d. DOR zawiesia

220. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

a. długość zawiesia
b. kąt odchylenia cięgien od pionu
c. zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

221. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

a. udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
b. długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
c. zawiesie musi posiadać czytelną cechę znamionową
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

222. Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnicą powinien:

a. przeprowadzić próbę dynamiczną z obciążeniem 110% udźwigu
b. sprawdzić skok luzownika hamulca
c. zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
d. sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował 

223. W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

a. zabezpieczyć teren
b. powiadomić przełożonego
c. wyłączyć zasilanie suwnicy
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

224. Obsługującemu zabrania się:

a. wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
b. przenoszenia ładunków nad ludźmi
c. pracy w trakcie opadów deszczu
d. kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja

225. Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

a. należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
b. należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
c. przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
d. należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

226. Próbę hamulca przeprowadza się:

a. przed rozpoczęciem pracy suwnicą
b. tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
c. tylko po wymianie liny
d. tylko w obecności konserwatora

227. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

a. należy niezwłocznie wstrzymać pracę suwnicą
b. linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
c. można ją używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
d. można ją eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem

228. Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

a. należy przerwać pracę
b. można kontynuować pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności
c. można kontynuować pracę ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
d. można ją eksploatować na pisemne polecenie przełożonego

229. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się:

a. z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
b. z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
c. bez ciężaru
d. z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu

230. Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

a. ogranicznik udźwigu
b. łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP”
c. łapa oporowa
d. łącznik krańcowy

231. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

a. pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
b. pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
c. możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
d. podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy

232. Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

a. udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
b. udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
c. udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

233. Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?

a. suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i można pracować nimi jednocześnie
b. suwnica posiada jeden mechanizm podnoszenia o udźwigu 25 t, który można maksymalnie przeciążyć o 5 t
c. suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i nie można nimi pracować jednocześnie
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

234. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

a. do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
b. jest to niedopuszczalne
c. jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
d. w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

235. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

a. na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
b. jest to niedopuszczalne
c. 200 cm
d. w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia

236. W jakim celu stosuje się blokadę zerową nastawników?

a. blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed nieautoryzowanym użyciem
b. blokadę zerowa stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem
c. blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed zbyt silnym wiatrem
d. zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku

237. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

a. hakowy trzyma ładunek ręką
b. operator trzyma ładunek ręką
c. przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

238. Kiedy powinno stosować się trawerse?

a. jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
b. jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kąt pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
c. jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

239. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

a. można, za zgoda kierownika zakładu
b. nie wolno
c. można, po uzgodnieniu z hakowym
d. można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie

240. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

a. można, bo ładunek nigdy nie spadnie
b. można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczną
c. nie wolno
d. należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych

241. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

a. w żadnym przypadku nie wolno podnosić
b. można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
c. można po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy
d. można ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczeni

242. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

a. jest zabronione
b. jest dozwolone za zgodą i na polecenie kierownika zakładu
c. jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy
d. jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia

243. Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

a. wyłącznie hakowy
b. wyłącznie sygnalista
c. dowolna osoba
d. wyłącznie kierownik zakładu lub budowy

244. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

a. sposób zawieszenia nie ma znaczenia
b. tak, aby jedna gardziel była obciążona
c. tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
d. tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

245. Do przeciągnięcia ładunku leżącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

a. mechanizmu jazdy mostu
b. mechanizmu jazdy wózka
c. mechanizmu podnoszenia
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

246. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

a. podnieść przenoszony ładunek na taką wysokość, żeby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
b. podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego „Góra” i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
c. ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
d. wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

247. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” operator powinien:

a. zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
b. przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
c. kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
d. kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu

248. Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

a. opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
b. podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego
c. ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego
d. podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej

249. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

a. oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia
b. oznacza to chwilową obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie
c. jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia
d. w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna

250. Kojarzenie ruchów suwnicy to:

a. próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
b. umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
c. podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic
d. jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

251. Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

a. sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek
b. prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczna, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża
c. oszacować masę ładunku
d. poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego

252. Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

a. tylko po zakończeniu pracy
b. przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego
c. każdorazowo przy podnoszeniu ładunku
d. jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany

253. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

a. 1x z szybką prędkością
b. 2x, (1x wolno i 1x szybko)
c. nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
d. suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe

254. Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

a. tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
b. nie
c. tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
d. w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane 

255. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

a. tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
b. tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
c. tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
d. nie, nie może

256. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

a. tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 45°
b. tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 60°
c. tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kat wynosi 120°
d. nie może podnosić ładunku

257. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

a. wyłącznie wtedy gdy otrzymał od przełożonego informacje o silnych wiatrach lub o nadciagającej burzy
b. zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru
c. nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora
d. zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania

258. Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

a. wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera
b. nie wolno przewozić ładunków
c. wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

259. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

a. odmówić wykonania pracy
b. skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)
c. najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
d. oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek

260. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

a. ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym
b. ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa
c. niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej
d. złego stanu izolacji przewodów elektrycznych

261. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

a. wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
b. prędkości z jaka transportowany jest ładunek
c. wysokości i prędkości z jaka transportowany jest ładunek
d. wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 151-180Pytania 181-210 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi