Nowe wysokości odszkodowań z ZUS

Od 1 kwietnia zmodyfikowane zostaną kwoty jednorazowych odszkodowań przysługujących pracownikom oraz ich rodzinom z powodu wypadków z miejscu pracy. Nowe stawki obejmą również sytuacje związane z chorobami zawodowymi.

Od 1 kwietnia 2024 r. zmieniają się kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych pracownikom z powodu wypadków lub chorób zawodowych. Nowe stawki obowiązują także w przypadku śmierci pracownika, przysługując członkom rodziny. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 lutego 2024 r. określa nowe wysokości odszkodowań, obowiązujące od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. (Dz.U. 2024 poz. 162).

Poniżej przedstawione są kwoty odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku:

– Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przewidziane są odszkodowania w wysokości 1431 zł. Dodatkowo, w przypadku zwiększenia tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych, suma odszkodowania wynosi również 1431 zł.

– W sytuacji orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości 25 044 zł. Analogiczna kwota przewidziana jest w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty.

– Dla małżonka lub dziecka zmarłego ubezpieczonego lub rencisty odszkodowanie wynosi 128 799 zł. W przypadku innego członka rodziny niż małżonek lub dziecko, przysługuje kwota 64 399 zł. Gdy uprawniony jest zarówno małżonek, jak i jedno lub więcej dzieci zmarłego, suma odszkodowania wynosi 128 799 zł, a dodatkowo 25 044 zł za każde z tych dzieci.

– W sytuacji, gdy równocześnie uprawnieni są małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego, kwota odszkodowania wynosi 128 799 zł, z możliwością zwiększenia o dodatkowe 25 044 zł za każde z dzieci. Podobnie postępuje się, gdy uprawnionych jest dwoje lub więcej dzieci, przysługując 25 044 zł za drugie i każde następne dziecko.

– Jeśli obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego, każdemu z nich przysługuje niezależnie od odszkodowania dla małżonka lub dzieci kwota 25 044 zł.

– Natomiast, gdy uprawnieni są jedynie członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego, przysługuje im odszkodowanie w wysokości 64 399 zł, z możliwością zwiększenia o dodatkowe 25 044 zł za drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Ustawa z 30 października 2002 r. reguluje przyznawanie jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej oraz wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do decyzji. Po ustaleniu prawa do odszkodowania i jego wysokości, ZUS ma obowiązek jego wypłaty w ciągu 30 dni od daty decyzji.

 

 

 

Źródło: www.pit.pl

8 marca 2024